Koncernen

Kaj Johansson Gruppen består idag av 6 bolag varav Kaj Johanssons Åkeri AB är det största. I koncernens ägo finns drygt 100 lastbilar och 35 anläggningsmaskiner. Sammanlagt sysselsätter vi ungefär 220 medarbetare.

Präglas av entreprenörsanda och framåttänkande
Vår ambition är att öka tillväxten ytterligare genom att bredda koncernens verksamhet och utveckla nya produkter och tjänster. Syftet med expansionen är främst att utveckla nya attraktiva helhetslösningar som förenklar hanteringen och ger bättre totalekonomi för både befintliga och nya kunder. Allt i sann entreprenörsanda med lokal förankring och omsorg om människor och miljö. 

Bolagen i koncernen
Moderbolaget i koncernen är Kaj Johansson Gruppen AB. Som helägt dotterbolag ingår Kaj Johansson Åkeri AB, Allmiljö AB och KJAÅ Fastighetsutveckling AB. Koncernen är även delägare i Wendenes AB och Umeå Makadam AB. 

Koncernens säte: Vännäsby
Ägare: Stefan Johansson och Per-Jonas Johansson
VD: Stefan Johansson
Styrelseordförande: 

Kaj Johansson Åkeri AB
Ett lokalt familjeägt företag som tillhandahåller helhetslösningar inom entreprenad- och transportsektorn. Företaget verkar inom tre affärsområden; Transport & Logistik, Mark & Anläggning och Täkt & Maskin. Drivkraften är entreprenörsandan, viljan att göra sitt bästa och omsorgen om miljö och människor. Tidigare dotterbolaget PO Glaas Åkeri AB har från och med december 2014 fusionerats med Kajs. Den verksamheten består i huvudsak av transporter av biprodukter från sågverksindustrin - flis och grot. Från och med 2021 förvärvas även åkeridelen av Timmer och Godhantering i Örnsköldsvik vilket ytterligare förstärkt flisflottan. Övriga transportslag är foder/bulk, tank, anläggning/grus och lastväxlare. 

Allmiljö AB
Genom fordon för effektiv transportverksamhet erbjuder Allmiljö transporttjänster inom renhållning. Allmiljö sysselsätter ett åttiotal personer, både egna och entreprenörers personal, framförallt chaufförer av sopbilar. Insamling av hushållsavfall och slam ingår som viktiga delar i verksamheten där vi idag har renhållningsuppdrag i 24 kommuner. Allmiljö bedriver verksamhet inom affärsområdet Slam & Renhållning.

Wendenes AB
Kaj Johansson Gruppen äger tillsammans med Vännäs Fastigheter AB ett gemensamt fastighetsbolag med namnet Wendenes AB. Samarbetet har bedrivits sedan maj 2017 där avsikten är att bidra till att utveckla Vännäs kommuns näringsliv genom att erbjuda konkurrenskraftiga lokaler. Wendenes AB består av fyra kommersiella fastigheter om totalt cirka 5 000 kvm.

Umeå Makadam AB
Företaget har en bergtäkt (Krafshallsberget) söder om Umeå och bedriver försäljning av ett brett utbud av förädlade krossprodukter. Umeå Makadam AB ägs tillsammans med Umeå Entreprenad AB.