Kvalitets- och miljöpolicy

Kaj Johansson Gruppen utför våra tjänster och levererar våra produkter med minst den kvalitet som kunden efterfrågar. Vi ska erbjuda och utveckla transport-, återvinnings- och maskintjänster med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som uppstår i samband med denna verksamhet. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden, medarbetarna, trafiksäkerheten och miljön i centrum.

Detta gör vi genom att:

  • skapa goda relationer med kunderna

  • leverera produkter och tjänster i rätt tid, plats och skick 

  • ständigt förbättra verksamheten ur miljö- och kvalitetssynpunkt med ambitionen att möta våra kunders behov

  • minska miljöeffekterna från vår verksamhet och förebygga föroreningar så långt det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart och att totalt sett iaktta en god resurshushållning i verksamheten

  • miljölagstiftningens krav utgör nedre gräns för vårt miljöarbete och vi följer även i tillämpbara delar övriga för verksamheten gällande regler samt våra kunders och medarbetares krav

  • medarbetarna ska vara kunniga och motiverade för sina arbetsuppgifter och därmed aktivt bidra till hög kvalitet och ett bra miljöarbete

  • uppnå och revidera de ställda målen inom ramen för företagets ledningssystem

  • medarbetare, kunder, leverantörer och entreprenörer har kunskap om och känner delaktighet i miljö- och kvalitetsarbetet

  • policyn är tillgänglig för allmänheten